top of page

Regulamin i Polityka Prywatności 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EATFITDIETA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego eatfitdieta.eu (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”).

Serwis Internetowy ma charakter informacyjno-usługowy i umożliwia Użytkownikom przeglądanie informacji o Usługach świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną, w tym w szczególności informacji o płatnych Usługach, Towarach oraz składanie Zamówień na te Usługi lub Towary. Usługodawca świadczy Usługi w ramach Pakietów, w zakres których wchodzi w szczególności przygotowanie przez Usługodawcę Planu treningowego, Planu żywieniowego oraz nadzór i pomoc w realizacji Planu.

Serwis Internetowy prowadzony jest przez EAT FIT DIETY I PLANY TRENINGOWE ANNA WOŹNIAK z siedzibą w Kielcach, pod adresem ul.Staffa 4/2 25-410 Kielce, NIP 6572934089 REGON 368895799

Kontakt z Usługodawcą może odbywać się:

poprzez wiadomość e-mail kierowaną na adres: eatfit@onet.pl;

telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 889-810-175;

za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie;

Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej eatfitdieta.eu, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa.

Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, Usługi, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia ww. zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II. DEFINICJEPojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie eatfitdieta.eu którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą przeglądać treści dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę korzystać z tych Usług oraz dokonywać Zamówienia na Towary lub Pakiety;Usługodawca – EAT FIT DIETY I PLANY TRENINGOWE ANNA WOŹNIAK z siedzibą w Kielcach, pod adresem ul.Staffa 4/2 25-410 Kielce, NIP 6572934089 REGON 368895799Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu Cywilnego;Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);Plan żywieniowy – indywidualnie dopasowany do potrzeb i preferencji Użytkownika opis diety, zawierający również harmonogram spożywania posiłków przez Użytkownika Plan żywieniowy przygotowywany jest w ramach wykupionego Pakietu;Plan treningowy – indywidualnie dopasowany do potrzeb i preferencji Użytkownika zestaw ćwiczeń zawierający również ilustracje instruktażowe dotyczące wykonywania ćwiczeń oraz harmonogram ich wykonywania. Plan treningowy przygotowywany jest w ramach Pakietu;Plan – określenie jednocześnie Planu żywieniowego i Planu treningowego;Pakiet – zestaw odpłatnych Usług, w szczególności takich jak przygotowanie Planu żywieniowego oraz Planu treningowego, analiza techniki ćwiczeń wykonywanych przez Użytkownika w ramach Planu treningowego oraz wskazanie ewentualnych uwag, bieżący kontakt z Usługodawcą oraz analiza postępów Użytkownika w okresie świadczenia Usługi, a także udzielenie dożywotniego dostępu do Konta oraz Usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Konta. Szczegółowy zakres przedmiotowy poszczególnego Pakietu wraz ze wskazaniem okresu świadczenia odpłatnych Usług, świadczonych w ramach Pakietu, wskazane są w jego opisie prezentowanym na stronach Serwisu;Towar – produkt prezentowany i oferowany do sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Internetowego, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;Treści cyfrowe – Towar będący produktem w formacie elektronicznym wskazanym każdorazowo w opisie Towaru, w szczególności w postaci e-booka o tematyce poradnikowej, związanej z tematyką Serwisu;Umowa o świadczenie Usług – umowa o świadczenie Usługi, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem;Umowa o świadczenie usługi Pakietu – umowa w ramach, której świadczone są usługi wchodzące w zakres danego Pakietu, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem;Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usługi Pakietu, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);Regulamin – niniejszy dokument.

 

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość składania Zamówień, jak również korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.

Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:

urządzenie z dostępem do Internetu,

dostęp do poczty elektronicznej,

najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,

program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.

Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

IV. USŁUGI BEZPŁATNE

Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników nieodpłatne oraz odpłatne Usługi, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie, odpowiednio w niniejszym pkt lub pkt V poniżej.

Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:a. przeglądanie treści Serwisu o statusie ogólnodostępnym,b. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą;c. świadczenie Usługi Newsletter,d. zapisania się na listę oczekujących, którzy chcą zakupić Pakiet;

Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość przeglądania informacji prezentowanych w Serwisie, w szczególności informacji o Towarach lub Pakietach, które Użytkownik może zakupić za pośrednictwem Serwisu oraz treści związanych z działalnością Usługodawcy i charakterem Serwisu.

Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji ogólnodostępnych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.

Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.

Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.

konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. KONTO

Usługa założenia i prowadzenia Konta w Serwisie, dedykowana jest Użytkownikom, którzy zakupili Towar lub chcą zakupić Pakiet.

Usługa prowadzenia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie na etapie zakupu Towaru lub Pakietu.

Skuteczny proces Rejestracji prowadzi do założenia Konta na stronie Serwisu Poprzez dokonanie rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.

Użytkownik dokonujący Rejestracji obowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym danych wskazanych jako obowiązkowe, w tym w szczególności swojego adresu e-mail.

Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych.

Czynności zmierzające do założenia Konta, jak również inne czynności w ramach świadczonej Usługi prowadzenia Konta, mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.

Użytkownik nie może posiadać na stronie Serwisu więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.

W ramach Konta na stronie Serwisu Użytkownik ma możliwość w szczególności przeglądania zamówionych Usług.

Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym oraz na stronie eatfitdieta.eu zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta na następujący adres poczty elektronicznej: eatfit@onet.pl

W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym (usunąć Konto) lub zawiesić jej wykonywanie w ramach Konta. W szczególności przyczyną natychmiastowego rozwiązania lub zawieszenia umowy są działania Użytkownika, wskazane w pkt. IX ppkt 4 Regulaminu.

VI. PAKIETY

Usługodawca świadczy Usługi w postaci kompleksowego Pakietu, w skład którego wchodzą m.in. przygotowanie Planu żywieniowego, Planu treningowego, modyfikacja Planu żywieniowego, analiza techniki ćwiczeń wykonywanych przez Użytkownika w ramach Planu treningowego oraz wskazanie ewentualnych uwag, bieżący kontakt z Usługodawcą oraz analiza postępów w okresie świadczenia Usługi, udzielenia dożywotniego dostępu do Konta i usług świadczonych w ramach Konta, na stronie Serwisu

W przypadku wygaśnięcia wykupionego Pakietu, Użytkownik nadal będzie przysługiwał dożywotni dostęp do Konta, na stronie Serwisu – w tym samym zakresie,

Informacje o Pakietach wraz ze wskazaniem zakresu przedmiotowego oraz czasu trwania Usługi, (dalej jako ,,Okres współpracy’’), prezentowane są na stronie Serwisu.

Przed przystąpieniem do realizacji Planów, Użytkownik powinien zasięgnąć porady lekarskiej, czy jego stan zdrowia pozwala na aktywność fizyczną związaną z wykonywaniem Planów.

Plan żywieniowy oraz Plan treningowy wysyłany jest Użytkownikowi pocztą elektroniczną .

Do momentu przygotowania przez Usługodawcę Planu żywieniowego oraz treningowego, wysłania Planów  okres współpracy w ramach Usługi zostaje zawieszony o czas, w którym Użytkownik oczekiwał na przesłanie Planu żywieniowego oraz treningowego.

Użytkownik na 7 dni przed wygaśnięciem Pakietu, otrzymuje przypomnienie o kończącym się okresie Współpracy za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podanym w trakcie składania Zamówienia. W wiadomości elektronicznej, o której mowa w zdaniu poprzednim, znajduje się link przekierowujący do strony Serwisu, za pośrednictwem której Użytkownik może przedłużyć zakupiony Pakiet lub wykupić inny Pakiet.

Użytkownik może przedłużyć Pakiet na okres dłuższy niż opisany w opisie danego Pakietu. W tym celu Użytkownik powinien zakupić jednorazowo taką ilość danego Pakietu, aby łączna suma Okresu współpracy odpowiadała ilości czasu trwania Okresu współpracy preferowanego przez Użytkownika.

 VII. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA NA PAKIETY I TOWARY

Usługodawca umożliwia złożenie Zamówienia na Towary lub Pakiety prezentowane w Serwisie. Szczegółowe informacje o zakresie, czasie trwania oraz koszcie danego Towaru lub Pakietu zostaną każdorazowo wskazane Użytkownikowi w opisie każdego z nich.

Informacje o możliwości zamówienia Towaru lub Pakietu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Warunkiem złożenia Zamówienia Towaru lub Pakietu jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, natomiast w przypadku składania Zamówienia na Pakiet, dodatkowym warunkiem jest posiadanie Konta w Serwisie i zalogowanie się do niego.

W celu Zamówienia wybranego Towaru lub Pakietu, Użytkownik po wybraniu interesującego go Towaru lub Pakietu, wypełnia pola formularza Zamówienia oznaczone jako obowiązkowe. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa sprzedaży lub Umowa o świadczenie usługi Pakietu.

Umowa sprzedaży oraz Umowa o świadczenie Usługi Pakietu zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

W przypadku Zamówień obejmujących Treści cyfrowe, ich doręczenie odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia adres e-mail, w terminie wskazanym w opisie Towaru w Serwisie.

Treści cyfrowe dostarczane są w formatach wskazanych w opisie każdego Towaru stanowiącego Treść cyfrową w Serwisie.

Usługodawca na stronach internetowych Serwisu, w opisie Towaru informuje Użytkownika o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru. Termin dostawy i realizacji Zamówienia wynosi 5 dni roboczych,  liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z ppkt 11.

Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

Usługodawca prezentuje na stronach Serwisu informacje o cenach poszczególnych Towarów lub Usług. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT i inne opłaty.

Użytkownik może wybrać następujące metody płatności:a. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika);b. płatność odroczona (w tym przypadku realizacja Zamówienia  rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka zostanie dokonana niezwłocznie po jego skompletowaniu).

Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownika o terminie, w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VIII. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszego Regulaminu, Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy udostępnianego przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym.

Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:a. świadczenia usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;b. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;c. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;d. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;e. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;f. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;g. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Usługodawca nie ma kontroli;h. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Usługodawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;i. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;j. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;k. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;l. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.

Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta.

Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Usługodawca zgodził się ponieść ten koszt.

IX. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownik jest zobowiązany do:a. postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich;b. przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób nie wprowadzający w błąd;c. niezwłocznego informowania Usługodawcy o zmianach danych mających wpływ na realizację Usług;d. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;e. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Użytkownik może korzystać z materiałów, informacji oraz innych treści prezentowanych w Serwisie bądź otrzymanych w ramach Zamówionego Pakietu lub innych Usług jedynie w ramach własnego użytku osobistego zgodnie z Regulaminem przez czas trwania Umowy o świadczenie Usług. W szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części bądź ich opracowań, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.

Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.

Zakazane jest prezentowanie i przesyłanie przez Użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego, formularza Zamówienia, lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane i/lub przesyłane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:a. naruszać godności ludzkiej;b. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;c. zawierać treści pornograficznych;d. ranić przekonań religijnych lub politycznych;e. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;f. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.

Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:a. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.b. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

X. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW Z TYTUŁU RĘKOJMI

Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.

Usługodawca odpowiada wobec Użytkownika będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Użytkowników będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Użytkownika gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres na adres EAT FIT DIETY I PLANY TRENINGOWE ANNA WOŹNIAK STAFFA 4/2 25-410 KIELCE, na adres poczty elektronicznej: eatfit@onet.pl bądź telefonicznie pod numerem: +48 889-810-175

Celem rozpatrzenia reklamacji Użytkownik powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3. Treści cyfrowe, których dostawa następuje na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wskazany przy składaniu Zamówienia, należy dostarczyć na adres poczty elektronicznej Usługodawcy wskazany w ppkt. 3 powyżej.

Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

XI. REKLAMACJE W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.

Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres  EAT FIT DIETY I PLANY TRENINGOWE ANNA WOŹNIAK STAFFA 4/2 25-410 KIELCE, na adres poczty elektronicznej: eatfit@onet.pl bądź telefonicznie pod numerem: +48 889-810-175a.

W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCHPodane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin jest dostępny w języku polskim.

Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy, reklamacji oraz procedury wprowadzania zmian w regulaminie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres e-mail wskazany w pkt. I niniejszego Regulaminu, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usług w Serwisie.

Zmiany Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców, nie będących osobami fizycznymi zawierającymi Umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.

 

bottom of page